งานเช่ารถยก

การเช่าช่วย “ขจัดหรือลดค่าใช้จ่าย” รวมถึงการลดปริมาณของงานและทรัพยกรบุคคลของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี

งานเช่ารถยก

การเช่ารถยก และ การซื้อรถยก ต่างให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกัน BFC เป็นทั้งผู้ขายและผู้ให้เช่าแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า การซื้อหรือการเช่า อย่างไหนจะดีกว่ากัน เพราะเงื่อนไขและเหตุผลขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ และลูกค้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบได้ดีที่สุด และ BFC สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นให้ก้บท่านได้เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนทางบัญชีก็คือ ทรัพย์สินในรูปของรถยกหรือเครื่องจักรจะไม่เพิ่มขึ้น และถูกเปลี่ยนรูปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภาษีเงินได้จะลดลง

การเช่ารถยกสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะยาว ค่าเช่าสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย จะมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของรถยกและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

การเช่าช่วย “ขจัดหรือลดค่าใช้จ่าย”ในการซ่อมบำรุงตามเงื่อนไขที่จะได้ตกลงกันก่อนการทำสัญญาเช่า รวมถึงการลดปริมาณของงานและทรัพยกรบุคคลของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี

ขนาดของรถยกรวมถึงประเภทและชนิดของอุปกรณ์ มักจะกำหนดโดยผู้เช่าโดยผู้ให้อาจมีส่วนร่วมด้วย แต่คุณภาพของรถยกและอุปกรณ์เป็นสิ่งที่จะต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกเพื่อขจัดหรือลดปัญหาการเสียโอกาสในการใช้รถยกกับงานที่รออยู่ และแน่นอนว่า บริการและความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าเป็นสิ่งสำคัญ และอาจมากกว่าสิ่งใดสำหรับงานเช่ารถยก

"BFC จะรักษาผลประโยชน์ของท่าน"

Our partnerships

Our long-term relationships with industry-leading companies deliver high-value products & services to our customers.