อะไหล่รถยก

BFC มีสต๊อคสินค้าที่มีคุณภาพสำหรับสินค้ายี่ห้อหลักๆที่มีจำหน่ายในประเทศเกือบทุกยี่ห้อ และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งบริการเบ็ตเสร็จในแหล่งเดียวสำหรับท่าน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ “รถยก”

อะไหล่รถยก

อะไหล่แท้
อะไหล่แท้เป็นอะไหล่ที่ผลิตและใช้ยี่ห้อสินค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ คุณภาพย่อมเป็นที่ไว้วางใจได้ และมีจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผล


อะไหล่ โออีเอ็ม (OEM)
อะไหล่ โอดีเอ็ม (OEM) และอะไหล่จากผู้ผลิตสินค้าในคุณภาพระดับเดียวกัน เป็นอะไหล่ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันกับอะไหล่แท้ แต่ใช้ยี่ห้อสินค้าของผู้ผลิตเอง อะไหล่คุณภาพดังกล่าวนี้ มีคุณภาพที่ท่านสามารถวางในได้ ทางบริษ้ทฯสามารถเสนอให้ท่านได้ในราคาที่ท่านพึงพอใข

อะไหล่ทดแทน
อะไหล่ทดแทน มีแหล่งผลิตมากมาย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีคุณภาพหลายระดับ บริษัทฯให้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการเลือกใช้อะไหล่ทดแทน โดยต้องมั่นในในคุณภาพ และจะทดสอบผ่านการใช้งานจริง นอกจากนั้น ทางบริษัทฯจะจัดหาจากผู้ผลิต หรือแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือเท่านั้น 

อะไหล่ซ่อม
รายการอะไหล่ที่ซ่อมขึ้นมาใหม่มีรายการที่ค่อนข้างจำกัด และมีเพื่อใช้กับรถเช่าของBFC เท่านั้น ไม่มีสต๊อคสำหรับการจำหน่าย บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการจำหน่าย แต่หากท่านมีความประสงค์และมีความจำเป็นที่ต้องใช้มัน เพื่อให้รถงานสามารถทำงานได้ต่อไปโดยไม่ต้องหยุด ทางบริษัทฯก็ยินดีที่จะทำให้ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ต่างออกไป

BFC มีสต๊อคสินค้าที่มีคุณภาพสำหรับสินค้ายี่ห้อหลักๆที่มีจำหน่ายในประเทศเกือบทุกยี่ห้อและมุ่งหวังให้เป็น แหล่งบริการเบ็ตเสร็จในแหล่งเดียวสำหรับท่าน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ “รถยก”

Our partnerships

Our long-term relationships with industry-leading companies deliver high-value products & services to our customers.